Van uw penningmeester

Beste mensen,

Ditmaal en stukje in de Oogstappel over de te volgen procedure bij aanvang, beëindiging of overdracht van een tuin.

Een enkele keer komt het voor dat de “oude” huurder een tuin overdraagt aan een “nieuwe”huurder en daarbij onderling een aantal zaken regelt. Ook zaken die de vereniging aangaat. Vaak krijg ik dan te horen: “We dachten dat het zo kon”, of woorden van gelijke strekking. Onderstaand zet ik voor U de procedure uiteen waaraan een ieder zich te houden heeft. De meest voorkomende voorbeelden van stopzetting van uw tuinhuur wordt weergegeven.

 U heeft meer dan  één tuin en wilt en tuin afstoten

U zegt één tuinhuur op

U dient dit schriftelijk (gedateerd) te doen met vermelding van datum beëindiging en tuinnummer. U dient dit ook te doen door in het Bivak het formulier “Beëindiging Lidmaatschap/tuinhuur” in te vullen en aan te geven dat het om beëindiging tuinhuur gaat en welk tuinnummer. Op de datum van beëindiging wordt de tuin geschouwd en vastgesteld of u een schone tuin hebt opgeleverd. U mag bij de schouwing aanwezig zijn. Heeft U een schone tuin opgeleverd dan krijgt u, afhankelijk van datum opzegging, een deel van de tuinhuur terug. Voor 1 juli =  ½ jaar tuinhuur, na 1 geen tuinhuur, en als u in het verleden een waarborgsom heeft betaald, uw waarborgsom terug.

U heeft voor uw tuin, die u wilt opzeggen, een andere belangstellende gevonden:

U dient de belangstellende voor te dragen om als nieuw lid van de vereniging en als nieuwe huurder (van uw tuin) te worden ingeschreven.Voor alle duidelijkheid wordt nogmaals vermeld dat het bestuur haar instemming moet verlenen voor de overdracht van uw tuin aan de nieuwe huurder. U gaat beiden naar het Bivak waar u het verzoek indient bij de coördinator tuinverhuur. Als er geen zwaarwegende reden zijn, zal in de praktijk geen bezwaar gemaakt worden. Het kan echter voorkomen dat het bestuur een ander verhuurbeleid heeft bepaald. U wordt daarvan dan door de coördinator op de hoogte gesteld. U als scheidend huurder vult het formulier “Beëindiging lidmaatschap/tuinhuur” in. De “nieuwe huurder” vult de formulieren “(voorlopig) lidmaatschap”en “aanvraag tuinhuur”in. De “nieuwe huurder”dient een geldig legitimatie en wenselijk een (post)bankpas te overleggen. Deze gegeven moeten verplicht op het lidmaatschapformulier worden vermeld. Is de “nieuwe huurder” echter al een bestaand lid, dan hoeft deze uiteraard alleen het formulier “aanvraag tuinhuur” in te vullen. De nieuwe huurder ontvangt de sleutel(s) , maximaal 2, en tekent hiervoor een ontvangstbevestiging. De “nieuwe huurder”accepteert de tuin in de staat van overdracht en kan op geen enkele wijze verhaal halen bij de vereniging. Zodra de penningmeester de formulieren in bezit krijgt zal deze voor financiële afwikkeling zorgdragen.

Zaken die U onderling mag regelen:

* Overname van opstal(len) en goederen

* Wanneer de “nieuwe tuinder”uw tuin mag bewerken

Zaken die de vereniging aangaat en U onderling niet mag regelen:

* Tuinhuur over de resterende periode

* Sleutels tuincomplex

* Waarborgsom tuin